Menu

DEELNEMERSREGLEMENT FIETSEN OHNE GRENZEN

  1. De inschrijving tot deelname staat open voor een ieder, die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, met dien verstande dat bij inschrijving in gezinsverband geen leeftijdsgrens is gesteld.
  2. De inschrijving dient te geschieden op het door de Fietsen ohne Grenzen te verstrekken inschrijfformulier. Als bewijs van inschrijving geldt het deelnemerboekje c.q. bewijs van deelname.
  3. De maximale snelheid mag niet meer dan 25 kilometer per uur bedragen.
  4. By de eindcontrole op de derde dag ontvangt u een mooie herinnering voor iedereen die de Fiets 3 Daagse met goed gevolg heeft uitgereden en in het bezit is van alle vereiste controlestempels.
  5. De deelnemers zijn verplicht de voor iedere fietser geldende verkeersregels in acht te nemen. Zij hebben geen bijzondere rechten. Alle aanwijzingen van de politie dienen strikt te worden opgevolgd. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het in Nederland wettelijk verboden is met meer dan twee personen naast elkaar te rijden. In Duitsland gelden afwijkende verkeersregels.
  6. De fietsen en elektrische fietsen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen. Het gebruik van bromfietsen is niet toegestaan.
  7. Het is nadrukkelijk verboden door ongepaste luidruchtigheid of ongemanierd optreden anderen te hinderen. Overtredingen kunnen uitsluiting tot gevolg hebben.
  8. Het dragen of vervoeren van reclamevoorwerpen, ongeacht de aard daarvan, is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur Fietsen ohne Grenzen.
  9. Het hinderlijk laten spelen van draagbare radiotoestellen e.d. is verboden.
  10. De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken welke hij tegenover Fietsen ohne Grenzen zou kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen. Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten aan de routes en/ of bij start en finish.